BIP.gov.pl

Organy Spółki

Organami Spóółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 2. podziału zysku lub sposobie pokrycia straty,
 3. udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 5. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej częci lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. Podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiezaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 7. zbywania, obciążania i nabywania nieruchomości,
 8. decydowania o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich,
 9. Podjęcia decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
 10. Podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,
 11. tworzenia funduszy celowych,
 12. zmiany umowy Spółki w tym także o przekształceniu, połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
 13. Uchwalania zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 14. nałożenia dodatkowych obowiązków na Wspólników,
 15. dokonywania i zwrotów dopłat,
 16. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

- Mieczysław Klupczyński – Przewodniczący

- Andrzej Jerzak – Zastępca Przewodniczącego

- Anna Pietrzak - Figlak – Sekretarz

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki a w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 2. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określanymi przez Walne Zgromadzenie Wspólników,
 3. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu,
 4. reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu,
 5. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
 6. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 7. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania ze swej działalności w tym z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
 8. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje  Rada Nadzorcza.
Zarząd  tworzy:

Joanna Wojtaszek - Prezes Zarządu

Do kompetencji Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki na zewnątrz, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu jest kierownikiem Spółki jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 21.06.2024
Podpisał: Joanna Wojtaszek
Dokument z dnia: 21.06.2024
Dokument oglądany razy: 1399
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.