BIP.gov.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13 (nr POSTĘPOWANIE NR 271.1.2017)

Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13”

Ogłoszenie nr 500026582-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z.o.o.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555937-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z.o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30212701400000, ul. Ul. Przemysłowa  1, 63760   Zduny, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 215 784, e-mail oczyszczalnia@zduny.pl, faks 627 215 784.
Adres strony internetowej (url): www.pwik.zduny.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1-go Maja w Zdunach grawitacyjnej z przykanalikami i tłocznej z przepompownią ścieków oraz monitoringiem uwzględniającym istniejące obiekty (tj. przepompownie przy ul. 1-go Maja, oczyszczalnie ścieków) na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej : kanału kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami przyłączeniowymi Ø 315 mm dz. nr 382/2 droga powiatowa, włączenie do przepompowni ścieków P1/-droga gminna gruntowa lokalizacja poza pasem jezdnym i dalej rurociągu tłocznego ul. 1-go Maja dz. nr 356- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej- przewiert pod rowem melioracyjnym dz. nr 308/2 i dalej włączenie trójnikiem do rurociągu tłocznego Ø 250 mm w kierunku oczyszczalni ścieków. Projektowana sieć kanalizacyjna obsługiwać będzie istniejącą zabudowę mieszkaniową przy ul. 1 -go Maja. Zadanie obejmuje budowę : - rurociągu grawitacyjnego PVC Ø 200 : 384 mb , studnie BS 17 szt., przewiert.12 mb/ 1 szt - przyłączy PVC Ø 200 i Ø 160 5 szt/ łącznie 26 mb - przepompowni ścieków P1:1 kpl - rurociągu tłocznego PE Ø 110 : 36,5 mb/przewiert 12 mb/1 szt. oraz wykonanie monitoringu w/w obiektów, roboty odtworzeniowe w nawierzchni asfaltowej oraz chodnika. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej (kosztach ogólnych budowy): 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 6) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, 7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu (Zarządcą dróg). 8) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego zgodnie z taryfikatorem, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie pasa drogowego, 9) przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, 10) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 11) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót; 3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robót instalacyjnych, montażowych, ziemnych oraz ogólnych prac budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-6 i § 9 ust. 1 pkt. 7 i 8) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Na etapie ofertowania – wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) przedmiary robót, 3) projekt budowlany Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45000000-7, 45200000-9, 45110000-1, 45231113-0, 45232423-3, 45232000-2, 45232420-2, 45232440-8, 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 463433.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Stanisławski - Jerzy Stanisławski
Email wykonawcy: m.wiatrak@stanisławski.biz.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 28
Kod pocztowy: 63-760
Miejscowość: Zduny
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.: -

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 570022,64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 570022,64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 570022,64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia:

Wróć do głównej informacji
Dokument oglądany razy: 375
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.