BIP.gov.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pwik.zduny.pl/bip

Oświadczenie o dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów lub w PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej) nie są dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą do kontaktu jest Joanna Wojtaszek. Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pwik.zduny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 62 7215784 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny

Budynek wielofunkcyjny jest budynkiem parterowym. Do budynku prowadzi wejście szerokością przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach znajdują się na jednym poziomie ( brak progów).

Na terenie zakładu po lewej stronie budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Przedsiębiorstwie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.

Biuro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 63-760 Zduny ( Urząd Miejski w Zdunach pokój nr 215)

Biuro Przedsiębiorstwa znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Budynek wyposażony jest w windę od strony podwórza (po wejściu do windy, po stronie prawej znajdują przyciski ponumerowane są odpowiednio: 0-przycisk kierujący na poziom 0 (podwórze), 1-przycisk kierujący na parter budynku, interesanta, 2-przycisk kierujący na piętro pierwsze budynku, 3-przycisk kierujący na piętro drugie budynku, widna posiada informację audio. Następnie znajduje się przycisk alarmowy oraz przycisk otwierania i zamykania drzwi windy. Przyciski usytuowane są na wysokości około metra).

Dzięki szerokim korytarzom, poruszanie się po budynku nie sprawia niepełnosprawnym trudności.

Przed budynkiem, na terenie zdunowskiego rynku znajdują się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 12.10.2020
Podpisał: Joanna Wojtaszek
Dokument z dnia: 12.10.2020
Dokument oglądany razy: 670
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.