BIP.gov.pl

Przedmiot działalności

Spółka powołana została do wykonywania zadań własnych Gminy Zduny o charakterze zadań publicznych realizowanych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Spółka wykonuje zadania o charakterze zadań publicznych w następującym zakresie:

 1. budowy i utrzymania wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę,
 2. budowy i utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz usuwania i oczyszczania ścieków,
 3. utrzymania porzrdku i czystości,
 4. utrzymania zieleni gminnej oraz zagospodarowania terenów zieleni,
 5. budowy, remontów i utrzymania gminnych dróg i ulic oraz placów

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 4. 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 5. 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 6. 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 7. 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 8. 49.41.Z – transport drogowych towarów
 9. 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 10. 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 11. 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 12. 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 13. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 14. 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad,
 15. 42.21.Z  - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 16. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 17. 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 18. 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 19. 81.29.Z – pozostałe sprzątanie,
 20. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 25.07.2017
Podpisał: Joanna Wojtaszek
Dokument z dnia: 25.07.2017
Dokument oglądany razy: 1173
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.